Hai Ninh, C., Tham, N., & Duc, V. (2018). Quy trình thi công lắp ghép cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy cho cột thép chữ H và dầm thép chữ I. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 36-42. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-06