Phu, N., Chuong, V., Hung, D., & Duan, N. (2018). Ứng dụng điểm ảnh xác định chuyển vị của kết cấu trong quá trình thí nghiệm. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 24-30. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-04