Nhu Thao, D., Binh, L., Phuong, T., Hiep, N., Chinh, T., & Cuong, N. (2018). Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 18-23. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-03