Hung, N., Huy, N., & Dat, P. (2018). Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ Lchịu tải trọng động đất. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 11-17. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-02