Phương, N. (2017). Sơ bộ đánh giá và đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác tuyến buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), 115-121. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/795