Dũng, N., Thọ, P., & Cương, H. (2017). Mô phỏng ứng xử thủy - nhiệt của vật liệu bê tông bằng phương pháp mô hình lưới. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), 104-114. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/794