Học, T. (2017). Đề xuất thuật toán lai ghép điều hòa nhân lực trong tiến độ dự án. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), 72-76. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/787