Thành, L. (2017). Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), 66-71. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/785