Đông, P. (2017). Thí nghiệm xuyên tĩnh và ứng dụng trong phân tích nền đất yếu. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), 42-49. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/780