Hải Ninh, C., Thám, N., & Đức, V. (2017). Quy trình kỹ thuật chế tạo cấu kiện bê tông nhẹ cách nhiệt - chống cháy. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), 36-41. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/779