Quý, N., & Nam, V. (2017). Nghiên cứu sử dụng Nano-Silica thay thế Silica-fume hạn chế co nội sinh trong bê tông cường độ cao. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), 30-35. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/778