Liên, T., Khiêm, N., & Đức, N. (2017). Phân tích dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko bằng vật liệu FGM có nhiều vết nứt. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), 10-19. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/776