Board, E. (2024). Table of Contents. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V). Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/3033