Board, E. (2023). Table of Contents. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(4V). Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2976