Thuật, Đinh V., Long, N., & Hưng, Đặng V. (2024). Xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-3. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), 66-78. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-06