Hà, N. B., Bảo, N. Q., Danh, L. B., & Quang, V. T. (2024). Ảnh hưởng của từ biến trong dầm thép liên hợp với bản bê tông Geopolymer. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), 1-12. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-01