ĐịnhP. V., KhánhT. C., BáchL. T., Liêm, T. T., & Gia, N. P. (2024). Khảo sát ảnh hưởng của tải lượng hữu cơ đến quá trình phân hủy kỵ khí hai pha chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), 174-182. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-14