Ân, N. H., & Vui, C. V. (2023). Phân tích độ tin cậy về ứng xử của ống thép nhồi bê tông chịu nén dọc trục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(4V), 80-90. https://doi.org/10.31814/stce.huce2023-17(4V)-07