Trung, L., Anh, V., & Quang, N. (2024). Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng lặp thay đổi lặp. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), 26-40. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-03