Diệu ChinhL. T., Hằng, H. T., & QuỳnhB. D. (2023). Ứng dụng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi trên nền tảng Google Earth Engine trong theo dõi ô nhiễm không khí tại thành phố Thái Nguyên. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(2V), 78-94. https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce2023-17(2V)-06