HiếuP. T., & Dương, N. N. (2024). Nghiên cứu ổn định dầm hộp sandwich FGM theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), 92-105. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-08