Trầm, B. V., Quyền, N. V., Dưỡng, L. V., & Thoại, V. V. (2024). Phân tích động lực học thiết bị nâng do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu khảo sát môi trường biển. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), 143-155. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-12