Phụng, H. T. K., Phúc, T. V., & Long, N. M. (2023). Mô phỏng số ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau sử dụng cáp không bám dính gia cường bằng tấm CFRP. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(2V), 12-31. https://doi.org/10.31814/stce.huce2023-17(2V)-02