Board, E. (2022). Mục lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V). Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2717