Danh, N., Nghiêm, Đoàn, Quy, P., Lan, N., Hiếu, N., & CườngN. H. (2024). Phân tích tĩnh phi tuyến hình học và vật liệu cấu kiện dầm-cột ống thép tròn nhồi bê tông. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), 13-25. https://doi.org/10.31814/stce.huce2024-18(1V)-02