Dũng, L. N., QuỳnhB. D., TrọngT. Đình, DũngN. V., DựT. X., An, H. T., ĐiệpL. V., & NgọcB. Đình. (2023). Nghiên cứu giải pháp đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác mỏ đất đắp bằng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 17(1V), 62-74. https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-06