Thuật, Đinh V., & Toàn, T. Q. (2023). Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-1-4 và so sánh với TCVN 2737:1995. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(3V), 100-115. https://doi.org/10.31814/stce.huce2023-17(3V)-08