Danh, L. B., TuấnN. Q., HòaP. D., & TùngK. Đăng. (2022). Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử nén của mẫu bê tông chất lượng siêu cao sử dụng thành phần cốt liệu ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 11-23. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-01