Lãnh, N. C. (2022). Đánh giá tổng kết 30 năm quy hoạch phát triển mô hình khu công nghiệp ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(4V), 149-161. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2588