Tú Đỗ A., HiếuN. M., TâmT. Đức, & Hà LyN. T. (2022). Dự báo khả năng nứt nhiệt trong bê tông tuổi sớm trong kết cấu trụ cầu sử dụng mạng nơ-ron nhântạo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 139-150. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-12