Minh, P. V. (2022). Nghiên cứu giải pháp thiết kế thiết bị thi công cọc đá trong điều kiện Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 46-56. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-05