Tín, H. X., Cường, N. H., & Long, N. M. (2022). Hiệu quả gia cường của tấm BFRP cho cột bê tông cốt thép bị ăn mòn chịu nén lệch tâm. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 10-24. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-02