Quang, V. N., Hà, N. V., & Chiều, V. Đình. (2023). Xây dựng hệ thống quan trắc chuyển dịch và cảnh báo sớm sử dụng kỹ thuật GNSS-RTK. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(1V), 134-146. https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-11