Tín, H. X., Thắng, Đỗ Đại, & Long, N. M. (2023). Ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn được gia cường bằng tấm sợi các-bon. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 17(1V), 24-41. https://doi.org/10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-03