Hoàng Yến, P. T., Huyền, V. T., & Thành, N. T. (2022). Nghiên cứu ứng dụng mặt hyperboloid một tầng tròn xoay trong thiết kế đồ án kiến trúc. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(4V), 116-132. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2420