NăngT. Đức, Long, N. T., & Kiên, N. T. (2022). Ứng dụng tin học trong việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 34-45. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-04