Thắng Đỗ Q., VũN. H., & TuyểnV. V. (2022). Đánh giá độ bền dọc của tàu container khi bị tàu đâm va. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 181-205. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-15