HạT. Đức. (2022). Ứng dụng các công trình thoát nước đô thị bền vững để bổ cập nước ngầm cho Thành phố Hà Nội. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 25-33. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-03