Học, T. Đức, Anh, N. T., Long, L. Đức, & Thoan, N. N. (2022). Đánh giá lãng phí trong xây dựng bằng phân tích nhân tố và các mô hình trí tuệ nhân tạo. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 151-167. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-13