Hằng, H. T., Chiều, V. Đình, Dũng, L. N., Huyền, N. T., Quang, V. N., & Hiếu, D. C. (2022). Nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái trong xác định kích thước và thể tích bể chứa nổi. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(3V), 7-20. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(3V)-02