Minh, P. C., & My, L. N. T. (2022). Đánh giá độ bền sun-phát của vữa xây dựng chứa bột gạch đất sét nung phế thải. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 114-124. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-10