Bình, L. T., Cường, N. H., & Long, N. M. (2022). Khảo sát thực nghiệm ứng xử chọc thủng của liên kết sàn bê tông ứng suất trước – cột CFT sử dụng chi tiết liên kết dạng bản. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(2V), 14-29. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(2V)-02