Tuấn, P. M., & Tâm, T. V. (2022). Nghiên cứu tính toán độ võng ngắn hạn dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và polyme cốt sợi thủy tinh theo TCVN 5574:2018. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(3V), 74-85. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(3V)-06