Sơn, P., Khoa, B. Đăng, Anh, T. L., Hòa, P. M., & Thư, N. T. A. (2022). Phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp xây dựng tại TPHCM. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 125-138. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-11