Hùng, L. V., Thành, L. T., & Tuấn, N. V. (2021). Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cường độ cao sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(6V), 146-157. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-13