Hòa, P. D., HùngT. V., Thắng, P. B., & Hằng, N. T. N. (2021). Nghiên cứu phân tích động lực học của kết cấu cầu đường sắt cao tốc. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), 1-12. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-01