Đấu, V. Đình. (2021). Hiệu quả của đá bazan và cát nghiền mịn trong cường độ bê tông. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(6V), 35-48. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-04