Tuấn, V. V., & Nguyên, H. Đình. (2022). Nghiên cứu sử dụng nền cát - cao su phế thải để giảm chấn động cho công trình khi có động đất. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), 168-180. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-14