Phương, P. N., Trung, L. M., Hoàng, H. H., Thảo, T. T. T., Cường, N. T., & Châu, L. Đức. (2021). Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), 68-78. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-07