Dũng, L. N., Trọng, T. Đình, Chiều, V. Đình, Quỳnh, B. D., Hằng, H. T., Hiểu, D. C., & Huy, N. Đình. (2021). Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn đường đê Xuân Quan, Hà Nội. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(7V), 131-142. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(7V)-12